Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

mikaneko
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mikaneko

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
mikaneko
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viastuckedinsoul stuckedinsoul
mikaneko
6787 8bd2
Reposted fromtaSowa taSowa viaatranta atranta
mikaneko
6242 b840 500
storm in Poznań, Poland.
mikaneko
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viadianazet dianazet
mikaneko
I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaxannabelle xannabelle

July 08 2015

mikaneko
6920 0d16
na bank anoreksja.
mikaneko
6777 ffbc 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
mikaneko
6776 4f05
Reposted fromDaisy88 Daisy88
mikaneko
6783 fc9a 500

July 07 2015

mikaneko
0820 6e3a
"Me trying to get my life together"
:)
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viaonebreath onebreath
mikaneko
Reposted frommr-absentia mr-absentia viasesja sesja
mikaneko
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
mikaneko
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaharmony harmony
mikaneko
Potłuczeni ludzie czasami rozpadają się na kawałki. Tak już mają.
— My Mad Fat Diary
Reposted fromkasias3112 kasias3112
mikaneko
Reposted fromgeo404 geo404 vianiskowo niskowo
mikaneko
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
mikaneko
9588 bb98 500
....w drodze
mikaneko
9850 938c
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl