Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

mikaneko
Whatever you do, don’t run back to what broke you.
— Frank Ocean
Reposted fromumorusana umorusana viaxvou xvou

December 05 2016

mikaneko
3256 0d7d
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
6246 dc76
Reposted fromget-fit get-fit viareloveution reloveution
mikaneko
0861 3071

November 28 2016

mikaneko
1268 da0b 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viabluejane bluejane
mikaneko
Nic się nie zmieni. Przejdą noce
Zatrzaśnie dzień, jak szczęka wilcza.
A potem tylko białe oczy
I jeszcze ciszej będę milczał.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromflesz flesz viawastedlife wastedlife
mikaneko
8169 1f66
Reposted fromiamstrong iamstrong viajoannna joannna
mikaneko
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted frommrzonka mrzonka viasoko soko
mikaneko
5434 7f54 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viajoannna joannna
mikaneko
2239 6c2f 500
Reposted fromrol rol viashitsuri shitsuri
mikaneko

To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.

— — Stefan Kisielewski
Reposted fromhabae habae viaxvou xvou

November 25 2016

mikaneko
mikaneko
5052 ef4c
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacats cats
mikaneko

November 23 2016

mikaneko
6756 7da0
Reposted fromniefajna niefajna viacats cats
mikaneko
7881 5c39
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viafatu fatu

November 16 2016

mikaneko
4279 4457
pot cat
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats

November 13 2016

mikaneko
3033 2ada 500
Reposted fromkyte kyte vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
mikaneko
9022 640b 500
Reposted fromoll oll viaschattenreich schattenreich
mikaneko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl